N-EDUCATIO sp. z o.o. sp. k. is implementing the project co-financed by European Funds entitled “Promotion of N-EDUCATIO and its product DIGITIZER on international markets through participation in trade fairs and economic missions”.

The project is realised in the framework of the Intelligent Development Operational Programme, Sub-measure 3.3.3 Go To Brand. The project is financed from the European Regional Development Fund.

The aim of the project is to expand the scale of export activities of the N-EDUCATIO company through participation in trade fairs (6 pcs.) and individual foreign missions (7 pcs.).

The effects planned to be achieved as a result of the project are the increase of:

  • the company’s export level,
  • recognition of the company’s brand and its prestige,
  • sales on foreign markets of the key product of N-EDUCATIO company, i.e. software for the digitalization of educational content under the name DIGITIZER,
  • the revenue from exports and the number of foreign customers.

The achievement of the above-mentioned goals will contribute to the further development of the company on many levels (improvement of competitiveness, brand recognition abroad, development of product innovation and strengthening of its position on the domestic and international markets).

Project value: 503 200.00 PLN
European Funds’ contribution: 377 400.00 PLN
Own contribution: 125 800.00 PLN
Period of project implementation: 06.05.2019 – 31.12.2022

N-EDUCATIO sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Promocja firmy N-EDUCATIO oraz jej produktu DIGITIZER na rynkach międzynarodowych poprzez uczestnictwo w targach oraz misjach gospodarczych”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałania 3.3.3 Go To Brand. Realizacja projektu finansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest rozszerzenie skali działalności eksportowej firmy N-EDUCATIO poprzez udział w branżowych imprezach targowych (6 szt.) oraz indywidualnych misjach zagranicznych (7 szt.).

Planowane do uzyskania w wyniku realizacji projektu efekty to wzrost:

  • poziomu eksportu firmy,
  • rozpoznawalności marki firmy i jej prestiżu,
  • sprzedaży na rynkach zagranicznych kluczowego produktu firmy N-EDUCATIO, tj. oprogramowania do digitalizacji treści edukacyjnych pod nazwą DIGITIZER,
  • wartości przychodów z eksportu oraz liczby klientów zagranicznych.

Osiągnięcie powyższych celów przyczyni się do dalszego rozwoju firmy na wielu płaszczyznach (poprawa konkurencyjności, rozpoznawalności marki za granicą, rozwój innowacyjności produktów i umocnienia jej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym).

Wartość projektu: 503 200.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 377 400.00 PLN
Wkład własny: 125 800.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 06.05.2019 – 31.12.2022